TIẾN TRÌNH HỢP ĐỒNG

Japanese English 中文(简)

【LỚP HỌC TIẾNG NHẬT ONLINE】

Phí nhập học
(※Học viên đang sinh sống tại Nhật Bản: thuế tiêu dùng 10%、
 Học viên đang sinh sống tại nước ngoài: không tính thuế tiêu dùng)

11,000Yên (Đã bao gồm thuế)

Học phí
(※Học viên đang sinh sống tại Nhật Bản: thuế tiêu dùng 10%、
 Học viên đang sinh sống tại nước ngoài: không tính thuế tiêu dùng)

(1) 45 phút/1 buổi học x 10 buổi: 44,000 Yên (Đã bao gồm thuế)

(2) 45 phút/1 buổi học x 20 buổi: 88,000 Yên (Đã bao gồm thuế)

Phương pháp đăng ký

Điện thoại hoặc email

Phương pháp thanh toán

Chỉ qua hình thức chuyển khoản ngân hàng